31 Gladstone

Toronto - Ontario
Type Residential Development
Site Area 935.9 m2 / 10,074 sf
Total GFA 4,479 m2 / 48,212 sf
Storeys 7
Units 54