1564 Kingston Road

Scarborough - Ontario
Type Residential Development
Site Area 1,935 m2 / 20,826 sf
Total GFA 7,406 m2 / 79,720
Storeys 7
Units 76